بایگانی

  • اوباما7
    بدنبال رفتارهای متناقض آمریکا:

    عید فطر در آمریکا هم تعطیل شد!؟