بایگانی

  • 1396063110413117312000044
    روزنامه ترکیه ای:

    بارزانی در صدد تقدیم «سرزمین موعود» به اسرائیل است