بایگانی

  • ما با اسرائیل نمی جنگیم
    پیام داعش به فلسطینیان؛ ما با اسرائیل نمی جنگیم!

    داعش علت نجنگیدن با صهیونیست ها را اعلام کرد!

  • n00146662-r-b-019
    در مراسم اختتامیه دومین جشنواره موسیقی اصفهان بیان شد:

    مکتب موسیقی اصفهان رو به فراموشی است