بایگانی

  • میرزاآقایی

    کلکسیون‌نقش‌های ضدقهرمانم !

  • tabrizi
    کمال تبریزی درباره سریالش گفت:

    “سرزمین کهن” به شرط تسویه مالی صدا و سیما ادامه می یابد