بایگانی

  • farmandar[1]
    بعد از 18 ماه سرپرستی؛

    آیا فرمانداری فریدونشهر در انتظار مسئول غیربومی است؟

  • 113638_orig (1)
    اسفنانی در نطق میان دستور مجلس خبر داد؛

    امتناع استاندار اصفهان از انجام دستورات وزیر کشور در معرفی فرماندار فریدونشهر