بایگانی

  • sahebnews-110756_431
    شمسایی ابتدا جواب نتایجی را که گرفته بدهد بعد در مورد من اظهار نظر کند/

    افتخاری: شانس استقلال است که می‌تواند از تجربیات من استفاده کند!