بایگانی

  • سینما نطنز
    سرپرست شهرداری نطنز:

    خانواده ها سینما را در سبد فرهنگی خود قرار دهند

  • 57542621
    اقدام قابل تحسین سرپرست شهرداری نطنز؛

    تغییر نام یکی از خیابان های اصلی نطنز به نام شهید حججی