بایگانی

  • abrishami930927
    معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت:

    1/8 درصد آب مصرفی کشور در بخش صنعت مصرف می شود