بایگانی

  • 1254
    در گفتگو با مسئول کنترل مواد غذایی مرکز بهداشت اصفهان مطرح شد:

    مواد غذایی را به صورت پخته شده فریز نکنیم