بایگانی

  • ╪س╪ذ╪ز ╪د╪ص┘ê╪د┘„.
    مدیر کل ثبت احوال استان در شورای هماهنگی ثبت وقایع:

    سیر نزولی جمعیت روندی هشدار دهنده دارد