بایگانی

  • 1396031921184459311104584
    حواشی روزهای اخیر خیابان چهارباغ؛

    سینما «ایران» اصفهان در کش و قوس های واگذاری

  • cinema
    مسئول سینمایی حوزه هنری؛

    استقبال اصفهانی ها از سینما 9 برابر بیشتر شده است