بایگانی

  • تایوان
    رییس انجمن تولید کنندگان محصولات الکتریکی و الکترونیکی تایوان:

    اصفهان پل ارتباطی ایران و تایوان می شود