بایگانی

  • jaferi-shahrdarshahreza-315x240
    شهردار شهرضا خبرداد:

    تولید روزانه 130 تن زباله در شهرضا