بایگانی

  • 65001
    قفل های پوسیده منتظر کلید همکاری دستگاه های دولتی و شهرداری؛

    ناحیه صنعتی و کارگاهی فلاورجان در حال تبدیل شدن به منطقه ای متروکه است