بایگانی

  • IMG_02191-420x348
    مدیرعامل شرکت توسعه ایرانگردی و جهانگردی کشور:

    گردشگری جایگزین مطلوب درآمد نفتی کشور است