بایگانی

 • 13920309000392_PhotoA

  صحبت با نیکزاد برای شهرداری تهران و مشهد

 • 13920409000114_PhotoA

  پاسخ جلیلی به پیشنهاد شهردار شدنش

 • 13910902000113_PhotoA

  نام استاندار سابق اصفهان در میان گزینه های شهردار آینده مشهد

 • 13920402000343_PhotoA

  گزینه‌های جدی پست شهرداری مشهد