بایگانی

  • شهردار طرق رود نطنز
    شهردار طرق رود نطنز:

    شهر طرق رود نطنز فاقد امکانات مناسب شهری است

  • شهرداری طرق رود
    مدیر کل دفتر امور شهری استانداری اصفهان مطرح کرد؛

    شورا اجازه ندهند مسائل به مجموعه شهر کشیده شود