بایگانی

  • ahmadi
    تغییرات مدیریتی جدید در شهرداری اصفهان کلید خورد؛

    انتخاب محمدعلی احمدی به عنوان مدیر عامل جدید اتوبوسرانی اصفهان