بایگانی

  • ساماندهی تاکسی های درون شهری
    شهردار نطنز خبر داد:

    تاکسی های درون شهری نطنز ساماندهی می شوند