بایگانی

  • مهدی جمالی نژاد
    جمالی نژاد:

    محور توسعه‌ای یزد را گردشگری قرار می‌دهم

  • jamali
    در اولین صحن علنی پنجمین دوره شورای شهر اصفهان عنوان شد

    جمالی نژاد شهردار یزد شد