بایگانی

  • جمالی نژاد
    معاون هماهنگی امور مناطق و سازمان های شهرداری اصفهان:

    تمرکززدایی صنایع از اصفهان به سمت شهرهای کوچک تقویت می شود