بایگانی

  • 021
    رئیس شهرک علمی، تحقیقاتی اصفهان:

    شش هزار و 500 نفر در مجموعه شهرک ها شاغل هستند