بایگانی

  • images (9)
    رئیس اداره مخابرات گلپایگان:

    (3G) در محدوده هایی از گلپایگان فعال شده است