بایگانی

  • 0-92721-8587568008274204629-3939_610
    رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا اعتراف کرد

    پنتاگون به استفاده داعش از گاز شیمیایی اذعان کرد