بایگانی

  • 4f984ed0-0129-497a-9101-287577747d63_bthumb
    در مسیر تحقق شهر هوشمند الکترونیک محقق شد؛

    «کاشان کارت» برگزیده جایزه جهانی شهر پایدار هوشمند

  • b5763ceb-2d3f-40a2-9024-fb2823cab53c
    اینترنت اشیاء

    در شهرهای هوشمند اوضاع چگونه است؟