بایگانی

  • DSCN6211
    رییس سابق دانشگاه آزاد اسلامی واحد فلاورجان در مراسم تودیع خود:

    من وظیفه داشتم از حیثیت زنان دفاع کنم/ فکر می کردند شش ماهه از دانشگاه بروم