بایگانی

  • ناصر بهرامي
    ناصر بهرامي فيلمبردار و مستندساز جنگ؛

    در كتاب« هلي شات»سعي كردم خاطرات دوران فيلمبرداريم در طول جنگ را گردآوري كنم