بایگانی

 • شهيد تورجي زاده
  شهيد تورجي زاده

  قايقي خواهم ساخت/ عكس

 • تورجی زاده
  فرماندهان اصفهاني:

  شربت شهادت خوردن به سبك شهيد مشهور / عكس

 • هئيت عزاداري در جبهه
  شهيد تورجي زاده فرمانده گردان ياز هرا

  هيئت عزاداري در جبهه / عكس

 • شهید تورجی زاده
  فرماندهان اصفهاني

  مادر شهيد تورجي زاده / عكس