بایگانی

  • صدام
    به یاد آزاده جانباز جاویدالاثر؛ زاگرس میرانی

    مردی که صدام برای سرش ۴۰۰ میلیون دینار جایزه تعیین کرد!