بایگانی

  • ماندگاری
    حجت الاسلام ماندگاری در مراسم سالگرد شهید خزاری؛

    هر چه بر سرمان می آید از نافرمانی خداست