بایگانی

  • 37
    شهيد غلامرضا رفيعی:

    مثل كسانی نباشيم كه تا مال و ثروت و وسايل خوردن و خوابيدن دارند اسلامی هستند