بایگانی

  • شهید کمیل ایمانی
    فرمانده تخریب ؛

    سردار شهیدی که مرخصی 30 روزه ماه رمضانش 3 روزه به اتمام رسید!