بایگانی

  • معراجي ها
    سریالی که خیابان ها را خلوت میکرد؛

    “ده نمکی” حرف دل مردم ایران را زد/ آنچه “معراجی ها” به یادمان آورد خطوط قرمز خیلی‌هاست