بایگانی

  • 06
    شهردار گلشهر:

    معابر خاکی، عمده ترین مشکل گلشهر

  • 06
    شهردار گلشهر:

    تعهدات اداره راه و شهرسازي استان در مورد حاشيه محور اصلي گلشهر محقق نشده است