بایگانی

  • وزیری
    مسوول مجامع عمومی بسیج اقشار سپاه صاحب الزمان(ع) استان اصفهان:

    عدم نظام مشاوره و فکری در بدنه بسیج از حلقه های مفقوده است