بایگانی

  • n00117936-r-b-013
    مدیرعامل شرکت عمران فولادشهر:

    نبود اعتبار کافی مهمترین مشکل قطار شهری فولادشهر است