بایگانی

  • 1_624820_1_34.jpg
    گزارش از شخص

    خَلَف راستین « عُمَرسعد»

  • sicVoO5_250

    جایگاه عمر سعد از عزّت به ذلّت