بایگانی

  • Ahmadi-nejad192

    خلاصه دستاوردهای اقتصادی دولت نهم و دهم / یک سطر، یک دستاورد

  • 139109180001173
    ماهواره زیر ذره بین:

    حمله صدای آمریکا به عملکرد اقتصادی دولت احمدی نژاد