بایگانی

  • ousavi-largani
    عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:

    طرح تفحص از بانک ها تقدیم هیئت رئیسه مجلس شد + محورهای تفحص