بایگانی

  • gholamali-jafar-zadeh-imen-abadi
    عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس:

    صبر مجلس درباره عملکرد سازمان اوقاف رو به پایان است