بایگانی

  • جبهه
    یکی از فرماندهان دفاع‌مقدس در شبی با خاطره مطرح کرد:

    خاطره‌اي از عمليات محرم، عملیاتی با 700 شهید