بایگانی

  • عمل دست کودک اصفهانی
    گزارشی از یک خطای پزشکی؛

    افراد متخلف خطای پزشکی به مراجع انضباطی معرفی می شوند