بایگانی

  • IMG22175693
    در بزرگترین مرکز عمل صرع کشور انجام شد؛

    نخستین عمل موفقیت آمیز درمان صرع با الکترودهای عمقی در اصفهان