بایگانی

  • 110
    ناگفته های حداد عادل از زمان وزارت مرحوم پرورش:

    مرحوم پرورش از عناصر فتنه خون دل ها خورد

  • faraji
    کارت زرد مجلس نیز کارساز نشد

    فشار وزیر علوم بر رئیس دانشگاه تربیت مدرس برای بازگرداندن عناصر فتنه