بایگانی

  • emam khomeyni

    نخستین کسی که عنوان امام را برای امام خمینی، به کار برد؟