بایگانی

  • avarezeshahri
    رئیس کمیسیون تخصصی راه، شهر‌سازی و اسناد دیوان عدالت اداری:

    بیش از پانصد شکایت در زمینه عوارض شهری ثبت شده است