بایگانی

  • فضای سبز
    مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبزشهرداری اصفهان:

    با تامین اعتبار تصفیه خانه پساب، منبع آب فضای سبز پایدار می شود