بایگانی

  • قوم لوط و همجنسگرایان
    رژه افتخار؛ افتخار به خبیث، فاسق و جاهل بودن

    افتخار بازماندگان قوم لوط به همجنسگرایی! +تصویر