بایگانی

  • abcs-diabetes
    کارشناس دیابت:

    تغییر شیوه زندگی و حبوبات، دشمن دیابت/ ۵۸ درصد اصفهانی ها کم تحرک هستند