بایگانی

  • 229610
    اظهارات خطیب جمعه خورزوق در خصوص توطئه اخیر آمریکا:

    تضییع حقوق ملت، نتیجه خوش بینی به شیطان بزرگ